PDF Drukuj

 

SDK organizuje wyjazdy do Łodzi do Filharmonii, Teatru Wielkiego, Teatru Powszechnego, Teatru Nowego,

na wybrane koncerty i spektakle.

 

 

Organizujemy również wyjazdy na mecze siatkówki mistrza Polski Skry Bełchatów

w ramach Plus Ligi Mężczyzn do Bełchatowa oraz mecze Ligi Mistrzów do Hali Arena w Łodzi.

 

 


 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH I IMPREZACH

WYJAZDOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY

SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 


 

1. Uczestnikiem wycieczki bądź wyjazdu może być osoba mieszkająca

w zasobach SSM.

2. W uzasadnionych przypadkach np. braku wymaganej ilości uczestników,

dopuszcza się możliwość udziału innych osób.

3. Zapisy na wycieczki i wyjazdy dokonywane są osobiście w biurze SDK

oraz telefonicznie.

4. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić „Kartę Uczestnika…” wg załączonego

wzoru oraz dostarczyć ją do SDK, nie później niż w ciągu 2 dni od zgłoszenia.

5. Opłaty za wycieczkę i wyjazd ustalane są na podstawie zatwierdzonego

przez Kierownictwo SSM preliminarza kosztów.

6.Wpłaty winny być dokonywane w biurze SDK – gotówką do kasy

na podstawie wystawionego dowodu KP lub przelewem na konto SSM

najpóźniej 7 dni przed terminem wycieczki.

7. W przypadku rezygnacji z wycieczki lub wyjazdu na 3 dni przed terminem

wyjazdu /dnia wyjazdu nie bierze się pod uwagę/ uczestnik ponosi koszty

w wysokości 100 % wartości wycieczki lub wyjazdu.

8. W uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe, choroba) najpóźniej na

3 dni przed terminem wycieczki lub wyjazdu uczestnik może zgłosić na swoje

miejsce osobę zastępczą, wtedy kosztów nie nalicza się.

9. Uczestnicy wycieczki bądź wyjazdu są każdorazowo ubezpieczeni

od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10. SDK ponosi odpowiedzialność za realizację programu wycieczki lub wyjazdu.

 


 

 

INFORMACJA o realizacji programu pn.:

 „ Spółdzielnia i ekologia”- program edukacji ekologicznej skierowany do mieszkańców zasobów Sieradzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej i mieszkańców miasta Sieradza” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska           i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

                                       

                                                               

 

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w roku 2013 realizuje program pn.: „ Spółdzielnia i ekologia”- program edukacji ekologicznej skierowany do mieszkańców zasobów Sieradzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej i mieszkańców miasta Sieradza”

 w ramach którego podejmowane są niżej wymienione zadania:

 

Lp.

Zadanie

Odbiorcy

Opis zakresu projektu

 
 

1

Konkurs UROK ZIELENI W SPÓŁDZELCZEJ PRZESTRZENI

 

Mieszkańcy zasobów SSM zamieszkujący na terenie miast: Sieradza, Błaszek, Warty i Szadku

 

W ramach konkursu ocenie podlegają   wyłącznie 3 kategorie : balkony
i loggie mieszkań blokowych oraz teren wokół nich, zlokalizowane
 w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej/ z wyłączeniem ogródków warzywnych/.

Celem konkursu jest: :podniesienie poziomu estetyki miejsca zamieszkania, bloku ,osiedla : promowanie dbałości w zakresie różnorodnych  form zagospodarowania zielenią w ramach trzech kategorii : balkon,  loggia, teren wokół bloku oraz promowanie przykładów działań mających wpływ na otaczające nas środowisko.

W trakcie konkursu Komisja dokona wyboru laureatów konkursu 2013
 i laureatów 10-lecia konkursu oraz ustali wyniki głosowania mieszkańców .

 

 
 

2

Konkurs literacki EKO OSIEDLE

 

Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna  i młodzież szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący na terenie Sieradza .

 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie utworu literackiego  /proza, poezja/ o tematyce ekologicznej związanego z sytuacjami dnia codziennego oraz otoczeniem miejsca zamieszkania. Laureaci są wybierani przez Jury w 6 kategoriach wiekowych : szkoły podstawowe kl.V  i VI (utwór prozą), szkoły podstawowe kl.V
 i VI(utwór poetycki), gimnazja ( utwór prozą),gimnazja(utwór  poetycki), szkoły ponadagimnazjalne ( utwór prozą),szkoły ponadgimnazjalne(utwór  poetycki)

 

 
 

3

Konkurs plastyczny PIĘKNO ZAKLĘTE W NADWARCIAŃSKIM KRAJOBRAZIE

 

Dzieci z terenu  miasta Sieradza –wychowankowie przedszkoli  w wielu od lat 5, uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna  .

 

Polega na wykonaniu przez uczestnika jednej lub kilku prac w dowolnie wybranej technice/malarstwo, rysunek i grafika, wycinanka, wydzieranka, tkanina artystyczna , plakaty związane z tematyką konkursu. Laureaci są wybierani przez Jury w 4 kategoriach wiekowych : 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat
 i 13-16 lat.

 

 

 
 

4

 

Konkurs plastyczny WYPRAWA MOICH MARZEŃ

 

Dzieci –uczniowie szkół podstawowych  i I klas gimnazjów z terenu miasta Sieradza

 

Polega na wykonaniu przez uczestnika jednej  pracy w dowolnie wybranej technice/olejnej, akrylowej, akwarelowej, pasteli suchej lub olejnej, wycinanki lub collage/ związanej
z tematyką konkursu. Laureaci są wybierani przez Jury w 2 kategoriach wiekowych : 7-9 lat i 10-14 lat.

 

 
 

5

Wycieczka :

 • ŚRODOWISKO, EKOLOGIA   i REKREACJA   

 

Dzieci  w wieku od lat 10-do 15, korzystające z zajęć przygotowanych na okres wakacji przez Spółdzielczy Dom Kultury 

W ramach wycieczki zaplanowane jest:

 • Szczerców-podziwianie terenu kopalni z koparkami nakładowymi, węglowymi, zwałowarkami
  i dziesiątkami kilometrów przenośników taśmowych
 • Żłobnica- taras widokowy-podziwianie  największej dziury na świecie –rozległej panoramy odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie
 • zapoznanie z historią powstania największej w Polsce elektrowni
  i planami jej rozwoju
 • poznawanie wartości naturalnych środowiska przyrodniczego Międzyrzecza Warty i Widawki
 • rekreacja i rozrywka dla dzieci
   i młodzieży

 

 
 

6

Wycieczka :

 •  ZIELONE LATO-ŚRODOWISKO
   I PRZYRODA
    . 

 

Dzieci w wieku od lat 10-do 15, korzystające z zajęć przygotowanych na okres wakacji przez Spółdzielczy Dom Kultury

W ramach wycieczki zaplanowane jest:

 • zwiedzanie gospodarstwa

 agroturystycznego „Pod bocianim  gniazdem” w Chruścinie w woj. Łódzkim

 • obcowanie z przyrodą
   i zwierzętami domowymi
 • zwiedzanie mini rezerwatu siwej czapli oraz stawów rybnych
 • przejażdżki konne
 • rekreacja i rozrywka dla  dzieci
   i młodzieży

 

 
 

7

Wycieczka

 • POZNAJMY OSOBLIWOŚCI ZAŁĘCZAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Osoby dorosłe zamieszkujące m. Sieradz.

W ramach wycieczki zaplanowane jest:

 • poznanie bogactwa i piękna krajobrazu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
 • poznanie przyrodniczych zjawisk związanych
   z wapiennym podłożem Jury Polskiej- np. skamieniałości zwierząt morskich i inne
 • poznanie pomników przyrody , rezerwatów i użytków ekologicznych Parku

 

 
 

 

Ogólny koszt realizacji w/w programu określono na kwotę   19.122,00 zł netto, w tym:

 • dofinansowanie / DOTACJA/ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej w Łodzi  -
  do kwoty 10.600 zł netto.

 

Termin realizacji zadania :

od 5.03.2013r.  do 31.10. 2013r.

 

 

link do strony www.wfosigw.lodz.pl